Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń

Wybierz język:

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś -Ukraina 2014- 2020

 

Wartość środków przeznaczona na ten nabór to 80,17 mln EUR. Wysokość dofinansowania dla jednego projektu może wynieść pomiędzy 100 000 a 2 500 000 EUR.

W tym naborze projekty składane będą w ramach procedury dwustopniowej. Na pierwszym etapie, beneficjenci wiodący złożą wstępne koncepcje zawierające podstawowe informacje o planowanym przedsięwzięciu. Na kolejnym etapie, wyłącznie wybrani beneficjenci wiodący zostaną zaproszeni do złożenia pełnych wniosków aplikacyjnych, zawierających szczegółowy opis projektu, które podlegać będą dalszej ocenie przed ostateczną decyzją o dofinansowaniu.

Koncepcje projektów mogą być składane do dnia 31 grudnia 2016 r.

Przez cały czas trwania naboru Wspólny Sekretariat Techniczny będzie wspierał beneficjentów w przygotowaniu ich wniosków projektowych.

Beneficjenci będą mogli uzyskać pisemną odpowiedź na wątpliwości związane z wymogami tego naboru wniosków pisząc na adres e-mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Wspólny Sekretariat Techniczny będzie również umożliwiał konsultacje indywidualne z aplikantami na temat partnerstwa oraz pomysłu na projekt.

Więcej informacji na stronie: http://pl-by-ua.eu/pl

Obszar geograficzny Programu pozostanie bez większych zmian w stosunku do okresu 2007-2013, drobnej korekcie uległa jedynie definicja obszaru głównego i przyległego:

W Polsce:

  • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
  • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim); 

Na Białorusi: 

  • obwody główne: grodzieński i brzeski; 
  • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 

Na Ukrainie: 

  • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
  • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Główne cele tematyczne i priorytety Programu Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020

$11.       Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego (CT3)

 

Priorytet 1.1 Promocja kultury lokalnej i historii

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 - Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji, rozwoju i zachowania kultury lokalnej

i historii;

 - Wspólne projekty mające na celu wsparcie, promocję i zachowanie tradycyjnego rzemiosła,

rękodzieła i umiejętności;

-  Wspólne projekty promujące walory turystyczne;

- Wspólne projekty dotyczące przygotowania i realizacji inwestycji w infrastrukturę turystyczną

i usługi zwiększające użytkowanie dziedzictwa kulturowego w turystyce (np. trasy rowerowe,

ścieżki edukacyjne, itp.), włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną, służącą

korzystaniu z dziedzictwa kulturowego (np. stojaki na rowery, oznakowanie, infrastruktura

dla osób ze specjalnymi potrzebami, itp.);

-  Wspólne tworzenie produktów turystycznych, z poszanowaniem konieczności ochrony

dziedzictwa kulturowego;

-  Stymulowanie współpracy międzyinstytucjonalnej w zakresie dziedzictwa historycznego

i kulturowego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia i inne działania powiązane);

 - Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwijanie dziedzictwa kulturowego do celów

turystycznych oraz społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności

lokalnych;

 - Wspólne inicjatywy mające na celu poprawę obiektów funkcjonujących w sferze kultury;

 - Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie

zarządzania dziedzictwem kulturowym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych,

marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych.

Priorytet  1.2. Promocja i zachowanie dziedzictwa naturalnego

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 - Wspólne inicjatywy i wydarzenia dotyczące promocji i zachowania dziedzictwa naturalnego;

 - Wspólne tworzenie produktów turystycznych odnoszących się do ochrony dziedzictwa

naturalnego;

-  Wspólny rozwój umiejętności i współpracy pomiędzy władzami lokalnymi i regionalnymi

w zakresie zarządzania zasobami naturalnymi;

- Wspólny rozwój strategii transgranicznych służących zachowaniu i wykorzystywaniu miejsc

i obszarów dziedzictwa naturalnego oraz krajobrazu;

 - Stymulowanie współpracy pomiędzy instytucjami w dziedzinie ochrony dziedzictwa

naturalnego (wymiana dobrych praktyk, wspólne szkolenia);

-  Wspólne inwestycje w infrastrukturę środowiskową, w szczególności zarządzanie ściekami

i wodą, w celu zachowania dziedzictwa naturalnego;

-  Konserwacja, zachowanie i adaptacja lub rozwój dziedzictwa do celów turystycznych oraz

społecznych, kulturalnych, edukacyjnych i innych celów społeczności lokalnych;

 - Wspólne szkolenia i wymiany personelu mające na celu poprawę umiejętności w zakresie

zarządzania dziedzictwem naturalnym, rozwoju wspólnych produktów i usług turystycznych,

marketingu zasobów dziedzictwa z obszaru Programu i innych umiejętności powiązanych;

-  Budowa, przebudowa lub modernizacja infrastruktury służąca zwiększeniu wykorzystania

dziedzictwa naturalnego na rzecz turystyki (np. trasy rowerowe, szlaki terenowe, itp.),

włączając uzupełniającą infrastrukturę turystyczną w celu ułatwienia korzystania

z dziedzictwa naturalnego (np. stojaki rowerowe, oznakowanie, infrastruktura dla osób

ze specjalnymi potrzebami, itp.).

2. Poprawa dostępności regionów, rozwoju trwałego i odpornego na klimat transportu

oraz sieci i systemów komunikacyjnych (CT7)

Priorytet 2.1 Poprawa i rozwój usług transportowych i infrastruktury

Priorytet 2.2 Rozwój infrastruktury technologii informacyjno-komunikacyjnych

3. Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony (CT8)

Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

- Wspólne inicjatywy mające na celu zwiększenie dostępu do opieki zdrowotnej;

- Wspólne działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się przez granice chorób

ludzi, zwierząt i roślin;

- Wspólne inicjatywy w celu wsparcia rozwoju zdrowia publicznego;

 - Wspólne inicjatywy wspierające rozwój usług socjalnych;

-  Wspólne projekty skierowane na stymulowanie współpracy między instytucjami w zakresie

walki z bezrobociem.

Priorytet 3.2 Podejmowanie wspólnych wyzwań związanych z bezpieczeństwem

Proponowane indykatywne przedsięwzięcia w ramach priorytetu:

 - Wspólne inicjatywy na rzecz poprawy bezpieczeństwa użytkowników sieci transportowej;

-  Wspólne inicjatywy w zakresie działań przygotowawczych w przypadku katastrof

ekologicznych, klęsk żywiołowych i sytuacji awaryjnych;

-  Wspólne inicjatywy w zakresie zapobiegania katastrofom naturalnym i spowodowanym

czynnikami ludzkimi;

-  Wspólne projekty w dziedzinie zapobiegania i zwalczania poważnej i zorganizowanej

przestępczości;

-  Wspólne działania w zakresie egzekwowania prawa, współpracy policyjnej i celnej (wymiana

informacji wywiadowczych);

-  Podnoszenie kwalifikacji pracowników odpowiedzialnych za działania ratownicze oraz

rozwijanie umiejętności wspólnego efektywnego reagowania na występujące zagrożenia;

 - Rozwój wspólnych systemów zapobiegania, monitorowania, reagowania na sytuacje

zagrożenia oraz działań łagodzących skutki wystąpienia sytuacji kryzysowych.

4. Promocja zarządzania granicami oraz bezpieczeństwem na granicach, zarządzanie

mobilnością i migracjami (CT10)

Priorytet 4.1 Wsparcie dla efektywności i bezpieczeństwa granic

Priorytet 4.2 Poprawa operacji zarządzania granicami, procedur celnych i wizowych 

Top of Page