Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń

Wybierz język:

Informacje o projekcie

Od 17 kwietnia 2013 r. Powiat Ropczycko –Sędziszowski, jako Partner Wiodący rozpoczyna realizację nowego projektu pn. „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń drogą do trwałej i efektywnej współpracy transgranicznej” współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 r. w ramach Priorytetu 3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnych.

Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem Stryjskim na Ukrainie przez 18 m-cy, aż do października przyszłego roku. Jest to pierwsza wspólna inicjatywa Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego i Powiatu Stryjskiego wsparta przez środki unijne.

Adresaci projektu:

Projekt skierowany jest do instytucji publicznych (władze lokalne, samorząd lokalny, służby publiczne- Straz Pożarna, Policja itp.), placówek edukacyjnych, ośrodków kultury, organizacji pozarządowych

z terenu wnioskodawcy i partnera, a w szerszej perspektywie z efektów jego realizacji skorzystają wszyscy mieszkańcy partnerskich powiatów.

Cel główny:

Jednym z głównych zamierzeń projektu jest powstanie Polsko-Ukraińskiego Forum Wymiany Doświadczeń (PUFWD) z siedzibą w Ropczycach i Oddziałem w Stryju. Będzie to trwała struktura instytucjonalna, której utworzenie przyczyni się do podniesienia potencjału współpracy transgranicznej między Powiatem Stryjskim i Ropczycko – Sędziszowskim na różnorodnych płaszczyznach – publicznej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, pozarządowej. W rezultacie nastąpi wzrost wiedzy i pogłębienie współpracy poprzez wymianę doświadczeń i dobrych praktyk między różnymi podmiotami i instytucjami korzystającymi z PUFWD, przełamanie barier językowych i instytucjonalnych w relacjach polsko-ukraińskich oraz wzrost zainteresowania lokalnych społeczności powiatu ropczycko-sędziszowskiego

i stryjskiego podejmowaniem wspólnych transgranicznych inicjatyw.

Działania:

Projekt „skupi się na realizacji wielu działań, angażujących obydwu partnerów, z których najważniejsze to organizacja cyklu spotkań polsko-ukraińskich, w tym kolejno:

- spotkań władz i służb publicznych – organizowanych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w czerwcu/lipcu 2013 r., obejmujących konferencje i seminaria dla przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i służb publicznych  typu Policja, Straż Pożarna, Sanepid itp.

- spotkań edukacyjnych – organizowanych na terenie Powiatu Stryjskiego we wrześniu/październiku 2013 r., z udziałem 50 przedstawicieli z naszego powiatu , obejmujących spotkania, seminaria, wizyty studyjne w placówkach oświatowych, występy zespołów młodzieżowych, rozgrywki sportowe

- spotkań organizacji pozarządowych - organizowanych na terenie Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego w marcu/kwietniu 2014 r., obejmujących konferencje i seminaria dla przedstawicieli organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, klubów sportowych, organizacji kulturalnych itp.)

- spotkań kulturalnych - organizowanych na terenie powiatu stryjskiego w sierpniu/wrześniu 2014 r.,

z udziałem 50 przedstawicieli z naszego powiatu , obejmujących występy zespołów tanecznych, ludowych spektakle teatralne,  wystawę rękodzieła i wyrobów regionalnych.

Poza realizacją spotkań polsko-ukraińskich projekt przewiduję realizację innych działań, w tym  doposażenie siedziby Polsko-Ukraińskiego Forum Wymiany Doświadczeń w niezbędny sprzęt i urządzenia, szkolenia dla pracowników podnoszące ich kompetencje w zakresie kontaktów transgranicznych, utworzenie dwujęzycznej strony internetowej, redagowanie i wydawanie kwartalnika polsko-ukraińskiego, zorganizowanie kursów językowych w ramach działalności PUFWD

(j. ukraińskiego oraz języka polskiego), wydanie publikacji pn. „Powiat Ropczycko-Sędziszowski i Powiat Stryjski– obszary partnerskiej współpracy”.

Top of Page