Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń

Wybierz język:

Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń

Podjęte zostały działania mające na celu doposażenie PUFWD w sprzęt informatyczny, poligraficzny i biurowy. Utworzona została strona internetowa PUFWD www.pufwd.spropczyce.pl, na której zamieszczane są informacje na temat bieżących wydarzeń i podejmowanych działań. Funkcjonowanie Polsko-Ukraińskiego Forum wymiany Doświadczeń ma w założeniu przyczynić się do rozwoju współpracy polsko-ukraińskiej na różnorodnych płaszczyznach-publicznej, edukacyjnej, kulturalnej, sportowej, sportowej, jak również do wzrostu zainteresowania lokalnych społeczności podejmowaniem wspólnych transgranicznych inicjatyw. Różne instytucje, podmioty, szkoły, kluby sportowe, zespoły, czy nawet osoby indywidulne osoby zainteresowane współpracą z Ukraina będą miały okazję skonsultować swoje pomysły, znaleźć partnera, a w przypadku zrealizowania konkretnej inicjatywy wymienić się z nim doświadczeniami, czy też dobrymi praktykami.
W siedzibie PUFWD i w jego Oddziale w Stryju dostępne będą różne materiały informacyjne, wydawany będzie kwartalnik polsko-ukraiński. Podmioty zainteresowane podejmowaniem inicjatyw polsko-ukraińskich i udziałem w PUFWD wypełniają deklaracje uczestnictwa dostępne na stronie www.pufwd.spropczyce.pl oraz w siedzibie.

Dotychczas w ramach wspólnego projektu „Polsko-Ukraińskie Forum Wymiany Doświadczeń” zrealizowanych zostało wiele ciekawych działań, między innymi cykl spotkań polsko-ukraińskich, w tym spotkania kulturalne, edukacyjne, władz i służb publicznych oraz organizacji pozarządowych. Dzięki tym cennym inicjatywom mieszkańcy obu partnerskich regionów, w tym młodzież szkolna, artyści, członkowie zespołów ludowych, tanecznych, przedstawiciele władz i pracownicy urzędów, członkowie stowarzyszeń, mieli możliwość spotkać się, poznać, wymienić doświadczeniami, poszerzyć swoją wiedzę w przyszłych obszarach współpracy. Projekt kończy się 16 października 2015 r., ale zamierzeniem partnerów zarówno polskiej, jak i ukraińskiej stronie jest kontynuacja współpracy
i podobnych inicjatyw w kolejnych latach, z wykorzystaniem zdobytej wiedzy oraz infrastruktury.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Top of Page